Grwp Llywio Prosiect RhEY y Ddyfrdwy

Mae Grwp Llywio Prosiect RhEY y Ddyfrdwy yn cynnwys sefydliadau allweddol a fu’n rhan o’r gwaith o sefydlu’r prosiect ac sy’n rhan o’r broses o wneud penderfyniadau allweddol drwy gydol oes y prosiect. Prif rôl y grwp hwn yw goruchwylio gwaith swyddog y Prosiect a sicrhau bod y prosiect yn cadw’n driw i’w weledigaeth.

Mae Grwp Llywio’r Prosiect yn cynnwys y sefydliadau canlynol;

NRW_logo_CMYK_stackCyfoeth Naturiol Cymru

Cyfoeth Naturiol Cymru yw prif gynghorwr Llywodraeth Cymru ar yr amgylchedd, gan alluogi datblygiad cynaliadwy adnoddau naturiol Cymru er lles pobl, economi a bywyd gwyllt y wlad.

NE LogoNatural England

Natural England yw cynghorwr y llywodraeth ar yr amgylchedd naturiol. Mae’n darparu cyngor ymarferol, yn seiliedig ar wyddoniaeth, ar sut orau i ddiogelu cyfoeth naturiol Lloegr er lles pawb.

EA logo_377rgbAsiantaeth yr Amgylchedd

Mae Asiantaeth yr Amgylchedd yn gorff cyhoeddus anadrannol gweithredol sy’n rhan o Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig. Mae’n gweithio i greu llefydd gwell i bobl a bywyd gwyllt, ac i gefnogi datblygiad cynaliadwy.

NWWT Logo

Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru

Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru yw’r unig sefydliad sydd wedi ymrwymo i warchod pob cynefin a rhywogaeth ledled Gogledd Cymru, i sicrhau mwynhad pobl ac er lles bywyd gwyllt. Sylfaenwyd yr Ymddiriedolaeth yn 1963 ac mae wedi datblygu i fod yn llais pwysig dros fywyd gwyllt, a thros bobl leol sy’n poeni am ddyfodol eu hamgylchedd naturiol.

 

CWT Badger icon logoYmddiriedolaeth Natur Swydd Caer

Ymddiriedolaeth Natur Swydd Caer yw llais bywyd gwyllt rhanbarth Swydd Caer.

 

wdt-logos-eng Ymddiriedolaeth y Ddyfrdwy yng Nghymru

Ymddiriedolaeth y Ddyfrdwy yng Nghymru yw’r ymddiriedolaeth Afonydd ar gyfer Dalgylch Afon Dyfrdwy yng Nghymru a Lloegr. Yr amcanion yw amddiffyn, gwarchod, hybu a gwella Afon Dyfrdwy a’i holl rywogaethau cynhenid o bysgod, anifeiliaid, adar a phlanhigion drwy ailsefydlu, addysg a chadwraeth.

 

Keep Wales Tidy LogoCadwch Gymru'n Daclus

Nod Cadwch Gymru’n Daclus yw creu amgylchedd sy’n cael ei fwynhau gan bawb – lle mae pawb yn rhannu cyfrifoldeb a phawb yn manteisio ar y byd sydd ar garreg eu drws.

 

Logo_ColAwdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Ardal 823 milltir sgwâr o dirwedd amrywiol yw Parc Cenedlaethol Eryri. Mae hi’n ardal fyw a gweithiol a chyrchfan i filiynau o ymwelwyr. Nod Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yw gwarchod a gwella harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol yr ardal; hyrwyddo cyfleoedd i ddeall a mwynhau ei nodweddion arbennig; a meithrin lles economaidd a chymdeithasol ei chymunedau.

 

PrintArdal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy

Mae Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy yn borth hardd a thrawiadol i Ogledd Cymru ac mae’n ardal sy’n cynnwys rhai o dirluniau mwyaf rhyfeddol y DU.