Partneriaid Cyflwyno Prosiect RhEY y Ddyfrdwy

Partneriaid Cyflwyno prosiect RhEY y Ddyfrdwy yw’r sefydliadau, y grwpiau a’r unigolion sy’n ein cefnogi ni i wneud ein gwaith. Maent yn ymwneud â rheoli’r RhEY yn uniongyrchol, cynnal arolygon a chofnodi, creu mwy o ymwybyddiaeth, a nhw yw asgwrn cefn ein prosiect.

 

wdt-logos-eng

Roedd Ymddiriedolaeth y Ddyfrdwy yng Nghymru yn rhan annatod o’r gwaith o sbarduno datblygiad Prosiect RhEYDd ac mae wedi parhau i weithio’n ddiflino er mwyn cyflawni nodau’r prosiect. Un o brif swyddogaethau’r Ymddiriedolaeth yw cydlynu camau gweithredu clybiau pysgota niferus afon Dyfrdwy ac, ers 2009, mae wedi bod yn gweithio gyda’r sefydliadau hyn er mwyn rheoli a chofnodi RhEY yn y dalgylch.

 

CKG logo

Mae grwp Canclwm Ceiriog yn grwp o 6 o wirfoddolwyr a’u nod yw dileu Canclwm Japan o Ddyffryn Ceiriog Uchaf. Mae’r grwp wedi cael cefnogaeth Cadwch Gymru’n Daclus a Phrosiect RhEYDd i’w alluogi i symud yn nes at ei nod ac mae ei waith wedi cael effaith fawr ar bresenoldeb Canclwm Japan yn nalgylch Ceiriog.

 

Logo_Col

Mae Wardeiniaid Parc Cenedlaethol Eryri, ynghyd â Chymdeithas Eryri, wedi bod yn rheoli’r Ffromlys chwarennog yn y Parc Cenedlaethol ers 2009 ac maent wedi dechrau cael canlyniadau gwych. Y gred yw bod un afon yn gwbl rydd o’r planhigyn erbyn hyn. Yn 2014, bydd wardeiniaid y parc yn dechrau mynd i’r afael â Chanclwm Japan yn nalgylch y Ddyfrdwy, diolch i gefnogaeth a hyfforddiant gan Brosiect RhEYDd.

 

image

Mae Cynghorau Sir Ddinbych a Sir y Fflint yn gweithio gyda Phrosiect RhEYDd fel sefydliadau arweiniol ar gyfer Prosiect Gweithredu’r Ffromlys Chwarennog ar Afon Alun. Sefydlwyd y Prosiect hwn yn 2009 gan wirfoddolwyr lleol a’r awdurdodau lleol yn Nyffryn Alun, gyda’r nod o gael gwared ar y Ffromlys Chwarennog o Afon Alun. Ers dechrau ar y prosiect, maent wedi llwyddo i leihau cryn dipyn ar y doreth o Ffromlys Chwarennog ar Afon Alun, o’i tharddiad yn Llandegla i dref yr Wyddgrug.

 

CWT Standard logo no strap

Mae Ymddiriedolaeth Natur Swydd Caer yn gwneud gwaith rheoli ac arolygu ar y RhEY yn nalgylch y Ddyfrdwy yn Swydd Caer. Mae hyn yn cynnwys cynnal arolygon sylfaen ar yr is-ddalgylchoedd a’r is-afonydd a chydlynu’r Rheolaeth ar yr Efwr Enfawr yng Nghaer mewn partneriaeth â Chyngor Gorllewin Swydd Caer a Chaer ac Asiantaeth yr Amgylchedd.

 

Mae Ecological Land Management (ELM) yn Gwmni Ymgynghorol yn y DU. Mae’n darparu gwasanaeth rheoli amgylcheddol ymarferol, safonol a chadarn yn ecolegol, er mwyn rhoi cynlluniau rheoli cynefinoedd ac atal colli cynefinoedd ar waith. Mae ELM yn cynorthwyo Prosiect RhEYDd fel rhan o Brosiect Gweithredu Ffromlys Chwarennog Afon Alun a dyma’r arweinydd ar gyfer rheoli’r Efwr Enfawr yn Sir y Fflint.