Minc Americanaidd

Mustela vison

Tarddiad: Gogledd America

Cyfrwng cyflwyno: cyflwynwyd i’r DU ar gyfer ffermio ffwr yn y 1920au.

mink features

Aelod o’r teulu Carlymoliaid ac ymhlith yr aelodau eraill mae gwencïod, dyfrgwn a moch daear.

Mae siâp y mincod yn debyg i ffuredau - mae gan y ddwy rywogaeth goesau byrion, gwddw hir main a phen llydan gyda chlustiau crwn, byr.

Mae’r minc gwrywaidd yn mesur oddeutu 58-70cm ac yn pwyso rhwng 0.9 kg a 1.6kg. Mae’r benywod ychydig yn llai ac yn mesur 46 - 57cm ac yn pwyso rhwng 0.7kg a 1.1kg.

Ffwr brown tywyll/du gyda darn gwyn ar yr ên, ond amrywiaethau’n bosib, gyda rhai mincod llwyd ac albino i’w gweld yn y DU.

Mae’r tymor paru rhwng misoedd Chwefror ac Ebrill ac mae’r fenyw yn gallu geni hyd at 10 o rai bach yn ystod yr haf. Yn ystod y tymor paru, mae minc gwrywaidd yn teithio pellteroedd mawr, hyd at 20km y dydd, i chwilio am gymar. Mae mincod iau’n gallu teithio mwy na 100km mewn blwyddyn yn chwilio am diriogaethau newydd fel eu bod yn gallu ymledu i ardaloedd newydd yn gyflym.

Effaith:

Bioamrywiaeth: Maent yn gigysyddion lled-ddyfrol sy’n gallu addasu eu hymddygiad bwydo i’r ysglyfaeth gorau sydd ar gael. Mae’r minc a’i ysglyfaethu wedi cael effaith arwyddocaol ar fywyd gwyllt brodorol, yn enwedig llygod dwr, adar sy’n nythu ar y llawr, adar dof a physgod.

Dymunoldeb: Maent hefyd yn effeithio ar weithgareddau economaidd fel sgil effaith, wrth fwyta pysgod gêm, adar hela a dofednod yn ysglyfaeth.

NNSS_Image_3507

Rheolaeth

Y ffordd orau o geisio sefydlu prosiect i ddal mincod yw drwy ddefnyddio rafft mincod. Mae gan y rafftiau arnofiol hyn dwnnel ar y top ac yn y canol, ar waelod y rafft, ceir twll petryal sy’n dal basged sy’n cynnwys oasis blodau wedi’i orchuddio gan haen o glai. Mae’r rafft yn cael ei chlymu i’r lan wrth ffon, coeden neu bostyn ffens. Bydd unrhyw fincod sy’n pasio drwy’r rafft yn gadael olion traed yn y clai. Gellir archwilio’r clai hwn yn wythnosol, neu mor aml ag y dymunwch.

mink-prints1-650x487

Ar ôl canfod presenoldeb minc ar y rafft, gallwch osod trap ynddi i’w ddal. Yn gyfreithiol, mae’n rhaid archwilio’r trapiau bob 24 awr. Trapiau dal mincod byw yw’r rhai a ddefnyddir ac mae’n rhaid cael gwared ar unrhyw fincod sy’n cael eu dal mewn ffordd garedig. Mae’n anghyfreithlon rhyddhau minc sydd wedi’i ddal i’r gwyllt.