Newyddion

Dyma gyfle i chi gael y newyddion diweddaraf am Brosiect Rhywogaethau Estron Goresgynnol Afon Dyfrdwy a newyddion cyffredinol am rywogaethau o’r fath.

5 Awst 2014

survey1Cynnal arolwg ar rafft o Rywogaethau Estron Goresgynnol ar afon Dyfrdwy

Ar ôl cael cynnig help gan ganolfan weithgareddau Llangollen Outdoors yn ystod Diwrnod Mawr Dyfrdwy - Y Mewnlifiad, a gyda help Rhun o Wasanaethau Cefn Gwlad Sir Ddinbych, bu i ni lwyddo i drefnu bod rhan o afon Dyfrdwy yn cael ei mapio ar gyfer Rhywogaethau Estron Goresgynnol, a hynny o’r afon gan ddefnyddio rafft! Mae’r data hwn yn hanfodol er mwyn helpu i dargedu ymdrechion yr holl grwpiau gwirfoddol sy’n barod i helpu i reoli’r rhywogaethau dan sylw. Caiff y math hwn o arolwg ei gynnal fel arfer ar droed a gall gymryd wythnosau i ymdrin â rhannau mawr o afon, felly gwnaethom fanteisio ar y cyfle i fynd allan i’r afon ar rafft.

survey2Aethom ar yr afon yn Llandderfel a theithio oddeutu 15km i lawr yr afon i Gynwyd gan fapio unrhyw rywogaethau estron goresgynnol yr oeddem yn dod ar eu traws. Yn ffodus, dim ond Jac y neidiwr oedd yn bresennol ar hyd y rhan hon o’r afon, ond roedd trwch ohono i’w weld mewn rhai mannau. Roedd yr ymarfer hwn hefyd o gymorth i ni nodi’r pwyntiau mynediad a’r ardaloedd sydd fwyaf addas ar gyfer gwahanol fathau o grwpiau gweithio.

Roedd yn ymarfer gwych, ac rydym yn gobeithio ei ailadrodd ymhellach i lawr yr afon. Unwaith eto, hoffem ddiolch yn fawr iawn i ganolfan weithgareddau Llangollen Outdoors am roi rafftiau i ni ac am roi o amser ei staff yn wirfoddol!


19 Gorffennaf 2014

IMG_3273Lansio Prosiect Jac y Neidiwr Dyffryn Alun

Cafodd prosiect Dyffryn Alun ei lansio yng Nghaergwrle ddydd Sadwrn 19 Gorffennaf. Cadwodd y glaw draw, ac aeth tîm o 15 o weithwyr brwdfrydig i lannau afon Alun er mwyn mynd i’r afael â’r holl blanhigion Jac y neidiwr a oedd yn aros amdanom. Mae’r prosiect wedi bod yn llwyddiant mawr hyd yn hyn o’r man lle mae’r planhigyn yn tarddu i’r Wyddgrug. Y bwriad yn awr yw canolbwyntio ar symud i ran isaf yr afon, i lawr yr afon o’r Wyddgrug, ac mae grwpiau cymunedol newydd yn cael eu hannog i ymuno yn y gwaith. Cafodd ein hymdrechion eu gwobrwyo â bwffe blasus yn neuadd Brigâd y Bechgyn. Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno yn yr ymdrech i fynd i’r afael â Jac y neidiwr yn Nyffryn Alun, cysylltwch â ni.


13 Gorffennaf 2014

interviewing DavidBBC Radio Wales – recordio ar gyfer ‘Country Focus’

Ymwelodd BBC Radio Wales â dalgylch afon Dyfrdwy i recordio ‘Country Focus’, sef rhaglen reolaidd yr orsaf ar fore dydd Sul, a fu’n ymdrin â rhywogaethau estron goresgynnol.

Roedd y rhywogaethau yr ymdriniwyd â nhw’n cynnwys y cranc manegog Tsieineaidd, yr efwr enfawr, clymog Japan, Jac y neidiwr a chimwch afon America. Cawsom gyfraniadau gan Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru, Asiantaeth yr Amgylchedd, Prosiect Jac y Neidiwr Dyffryn Alun, Cyngor Sir y Fflint, Ymddiriedolaeth Dyfrdwy Cymru a chlybiau pysgota lleol.


27 Mehefin 2014

Lansio Diwrnod Mawr Dyfrdwy – Y Mewnlifiad 2014

Daeth arweinwyr cymunedau, hyrwyddwyr yr amgylchedd ac aelodau’r cyhoedd ynghyd mewn amryw ddigwyddiadau lansio dros y penwythnos i ddechrau cael gwared â Jac y neidiwr, clymog Japan a’r cranc manegog Tsieineaidd o lannau afon Dyfrdwy.

Logo 2014Bydd cyfres o ddigwyddiadau dros gyfnod o fis, y mae croeso i bawb ar draws y rhanbarth ymuno ynddynt, yn cael eu cynnal drwy gydol mis Gorffennaf. Bydd ymdrechion y cyhoedd yn helpu i fynd i’r afael â rhywogaethau estron goresgynnol ar draws dalgylch afon Dyfrdwy, o darddle’r afon ym Mharc Cenedlaethol Eryri yr holl ffordd drwy Swydd Gaer i aber afon Dyfrdwy.

Meddai’r Cynghorydd Carolyn Thomas, Cadeirydd Cydbwyllgor Ymgynghorol AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy a Hyrwyddwr Bioamrywiaeth Sir y Fflint: “Mae’r prosiect i gael gwared â Jac y neidiwr o ddyfrffyrdd y sir wedi bod yn llwyddiannus iawn dros y chwe blynedd diwethaf, ac rydym wedi cael cefnogaeth ardderchog gan gymunedau lleol wrth i ni lwyddo i ymladd yn ôl yn erbyn y rhywogaeth estron oresgynnol hon. Mae Jac y neidiwr yn atal planhigion eraill rhag tyfu ac mae’n peri i lannau afonydd a chynefinoedd naturiol erydu, felly mae’n bwysig cael gwared â chymaint ag sy’n bosibl ohono. Mae’r frwydr yn parhau, ac mae llawer o gyfleoedd ar gael i wirfoddoli. Felly, cysylltwch â’n swyddog bioamrywiaeth lleol i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut y gallwch helpu.”

DINNS Press (c) Tom Marshall-6Mae pump o Wasanaethau Cefn Gwlad awdurdodau lleol, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Prosiect Rhywogaethau Estron Goresgynnol Afon Dyfrdwy, Cadwch Gymru’n Daclus, Ymddiriedolaeth Dyfrdwy Cymru, AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy, Sw Caer, Record, Cofnod a Cyfoeth Naturiol Cymru yn ymwneud â threfnu’r digwyddiad.

Mae calendr o ddigwyddiadau ar gael, a bydd manylion am ddigwyddiadau ar draws y rhanbarth yn cael eu diweddaru bob dydd ar www.facebook.com/bigdeedaytheinvasion