Digwyddiadau

Mae Prosiect Rhywogaethau Estron Goresgynnol Afon Dyfrdwy a phartneriaid y prosiect yn aml yn cynnal digwyddiadau y gallwch gymryd rhan ynddynt.

Mae’r digwyddiadau’n cynnwys y canlynol:

Digwyddiadau o ddiddordeb yn ystod 2014

Digwyddiad bioddiogelwch ac arolygu yn Llyn Brenig

Ble? Llyn Brenig

Pryd? 13 Medi, 10:00 – 15:00

Nodau: Mae trwch o’r planhigyn estron goresgynnol dyfrol, corchwyn Seland Newydd (Crassula helmsii), wedi’i ddarganfod ar lannau Llyn Brenig. Mae’r planhigyn hwn, sy’n oresgynnol iawn, yn gallu ffurfio matiau trwchus ac mae’n gallu ymledu ac atgynhyrchu o dameidiau bach iawn o’r planhigyn. Mae Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru a Dwr Cymru yn cynnal digwyddiad bioddiogelwch yn y ganolfan ymwelwyr er mwyn helpu i godi ymwybyddiaeth o fioddiogelwch ac atal rhywogaethau estron goresgynnol rhag ymledu. Yn ogystal, gofynnir i wirfoddolwyr ymuno â ni i gynnal arolwg o’r llyn cyfan a mapio hyd a lled y Crassula.

I bwy? Bydd y diwrnod hwn o fudd i bawb sy’n defnyddio Llyn Brenig a phawb sy’n mwynhau gweithgareddau dwr ac a fyddai’n hoffi dysgu sut i warchod eu hamgylchedd ac atal rhywogaethau estron goresgynnol rhag ymledu. Bydd y digwyddiad hwn yn golygu cerdded am bellteroedd hir ar dir anwastad. Gwisgwch esgidiau a dillad addas sy’n eich cadw’n sych, a dewch â phecyn bwyd gyda chi.

I gael rhagor o wybodaeth ac i gofrestru eich diddordeb mewn mynychu, cysylltwch drwy ebostio merylnorris@wildlifetrustswales.org neu ffonio 07880 197942. 


Rhywogaethau goresgynnol – cynllunio a gweithredu bioddiogelwch

Ble? Plas Tan y Bwlch

Pryd? 6-8 Hydref

Nodau: Mae’r cwrs hwn yn eich cyflwyno i ystod o rywogaethau goresgynnol a geir yn y DU ar draws amgylcheddau tirol a morol ac amgylcheddau dwr croyw. Mae hefyd yn eich cyflwyno i’r amryw opsiynau sy’n bodoli ar gyfer rheoli’r rhywogaethau hyn a chynllunio ar gyfer bioddiogelwch mewn perthynas â nhw.

I bwy?  Mae’n berthnasol i bawb y mae eu gwaith yn gysylltiedig â mynediad a chynllunio a rheoli amgylcheddau tirol a morol ac amgylcheddau dwr croyw, er enghraifft: awdurdodau lleol, ymgynghoriaethau, rheolwyr tir, y diwydiant dyframaethu, y sector ynni, cwmnïau dwr, awdurdodau porthladdoedd a harbwrs, myfyrwyr israddedig neu ôl-raddedig ym maes gwyddorau biolegol ac ecoleg, ac unrhyw awdurdodau neu grwpiau perthnasol eraill.

I gael rhagor o wybodaeth ac i gadw lle ar y cwrs, cliciwch YMA.