Bioddiogelwch

Mae bioddiogelwch yn allweddol i warchod Dalgylch y Ddyfrdwy rhag bygythiad Rhywogaethau Estron Ymledol.

Mae pawb sy’n ymweld â chorff o ddwr yn gyfrifol am helpu i osgoi ymlediad rhywogaethau estron ar eu dillad, eu hoffer a phopeth arall sy’n dod i gysylltiad â dwr. Mae posib lledu RhEY mewn unrhyw ddwr neu ddeunydd a symudir i neu o leoliad ac felly os ydych chi’n ymweld â chorff o ddwr, mae risg go iawn y gallech chi ledaenu organebau niweidiol oni bai eich bod yn cadw at arferion bioddiogelwch da.

Beth yw bioddiogelwch?

Ystyr bioddiogelwch yw cymryd camau i sicrhau bod arferion da yn eu lle i leihau’r risg o ledaenu RhEY. Mae arferion bioddiogelwch da’n hanfodol er mwyn atal lledaeniad RhEY, plâu a chlefydau, hyd yn oed os nad ydynt yn amlwg ar y safle.

Sut mae bod yn fio-ddiogel:

Camau gweithredu i bawb, bob amser!

WA-028S white vis biosecurity pack