Archwilio, Glanhau, Sychu

Fel defnyddiwr dwr, efallai eich bod, yn ddiarwybod i chi, yn helpu i ledaenu rhywogaethau ymledol o un corff o ddwr i un arall ar offer, esgidiau a dillad.

Helpwch i atal hyn rhag digwydd drwy ddilyn tri cham syml: Archwilio - Glanhau Sychu

Archwilio - Dylid archwilio pob dilledyn a darn o offer yn drwyadl a dylid cael gwared ar unrhyw dameidiau neu weddillion sydd i’w gweld arnynt (mwd, sylweddau oddi ar blanhigion ac anifeiliaid) a’u gadael wrth y dwr lle cafwyd hyd iddynt. Dylid rhoi sylw penodol i semiau a seliau esgidiau a dillad rhydio. Dylid gwagio unrhyw bocedi sydd wedi llenwi gyda dwr.

Glanhau - Dylid golchi offer gyda phibell ddwr neu beiriant pwysedd ar y safle. Os nad oes cyfleusterau ar gael ar y safle, dylid rhoi’r offer yn ofalus mewn cynhwysydd, e.e. bag plastig, nes bod posib ei olchi. Dylid gadael y dwr golchi wrth y corff o ddwr lle defnyddiwyd yr offer, neu ei roi mewn cynhwysydd a pheidio â gadael iddo fynd i mewn i unrhyw ddyfroedd na systemau draenio eraill (h.y. peidiwch â’i roi i lawr y draen neu’r sinc). Os oes modd, dylid trochi’r offer glân mewn toddiant diheintydd (e.e. Virkon) i ladd clefydau, ond cofiwch nad yw hwn yn debygol o ladd rhywogaethau estron.

Sychu – Sychu’n drwyadl yw’r dull gorau o ddiheintio dillad ac offer. Dylid hongian esgidiau a rhwydi i sychu. Dylai’r offer fod yn gwbl sych am 48 awr cyn ei ddefnyddio eto yn rhywle arall. Gall rhai rhywogaethau estron oroesi am hyd at 15 diwrnod mewn amodau llaith a hyd at 2 ddiwrnod mewn amodau sych, felly mae’n rhaid i’r broses sychu fod yn drwyadl.

Mae rhagor o wybodaeth am yr ymgyrch Archwilio, Glanhau, Sychu ar gael drwy ddilyn y dolenni isod:

Cliciwch yma am adnoddau Archwilio, Glanhau, Sychu

CCD Welsh